خرید کیوب تخته نرد یا تاس داو کد179

230.000 تومان

راهنمای خرید کیوب تخته نرد یا تاس داو

داوکیوب چیست؟ کیوب یا داو دادن اختیاری است هر وقت هر کدام از دو بازیکن فکر کنند که برنده هستند میتوانند از حریف بخواهند که باخت را بپذیرد یا امتیاز نتیجه بازی دو برابر شود قبل از ان بازیکنان مجبور بودند تا اخر بازی کنند و ممکن بود در این بین شانس دخالت زیادی در بازی توسط بازی میکرد حال انکه با داو دادن این شانس کشته میشود و بازیکنی که به واسطه بازی ضعیف عقب بود تسلیم میشود در طول بازی هر بازیکن که فکر میکند شایسته پیروزی است میتواند داو دهد و تنها میتواند یکبار و قبل از تاس ریختن این چالش را باری حریفش به وجود بیاورد بعد از این که داو از سوی هر یک از بازیکن ها پیشنهاد شد حریف حق دارد که ان را قبول یا رد کند اگر داو رد شود یعنی حریف شکست را قبول کرده و ست بعدی بازی شروع میشود ولی اگر داو را قبول کرد بازی ادامه پیدا میکند و امتیاز بازی در عدد کیوب ضرب میشود و در این هنگام تاس داو طرف بازیکنی میرود که داو را قبول کرده و عدد 2کیوب رو قرار میگیرد همچنین اختیار داو دوباره با اوست بازیکنی که پیشنهاد داو را داده دیگر با کیوب کاری نخواهد داشت بازی ادامه پیدا میکند تا زمانی که بازیکنی که داو قبول کرده احساس کند این بار او شایستگی پیروز شدن را دارد و بر روی داو حریف داو میدهد و این بار کیوب روی عدد 4 میرود باز هم حریف حق انتخاب دارد که کیوب را بگیرد یا رد کند اگر رد کند 2 امتیاز واگذار کرده و اگر قبول کند امتیاز بازی روی عدد 4 میرود و نتیجه هر ست در عدد کیوب ضرب خواهد شد یعنی اگر شما مارس شدید و کیوب روی 4 باشد شما 8 امتیاز دادید و اگر یک دست معمولی باختید و کیوب روی 2 باشد 2 امتیاز به حریف خواهید داد و یا اگر مارس اکبر شده باشید و کیوب روی 16 بوده باشد 48 امتیاز داده اید کیوب یا تاس داو به تاسی میگویند که برای عمل داو دادن به کار میرود و یک مقدار از تاسهای بازی بزرگتر است و بر روی ان شماره های 2.4.8.16.32.64 درج شده است

موجود

خرید کیوب تخته نرد یا تاس داو
خرید کیوب تخته نرد یا تاس داو کد179

موجود