مهره شطرنج چوبی فدراسیونی 68

280.000 تومان

مهره شطرنج چوبی فدراسیونی

مهره شطرنج فدراسیونی چوبی قانونی زیر مخمل

برای حرکت بهتر کامل چوبی وماندگار قانونی فدراسیونی این مهره شطرنج برای بازی حرفه ای مناسب است

موجود

مهره شطرنج فدراسیونی استاندارد
مهره شطرنج چوبی فدراسیونی 68

موجود