تخته نرد تذهیب طرح تذهیب پر کار 92

5.900.000 تومان

تخته نرد تذهیب طرح تذهیب پر کار

تخته نرد خاتم تذهیب نقاشی کار دست حرفه ای تذهیب داخل تخته نرد در قسمت سفید صدف کاری شده است

موجود

تخته نرد تذهیب طرح تذهیب پر کار
تخته نرد تذهیب طرح تذهیب پر کار 92

موجود